Ordliste for økonomiske ord og begreber med forklaringer  

   


    A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |

    O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z  |  Æ  |  Ø  |  Å


A

A-indkomst
Den indkomst, en lønmodtagers arbejdsgiver skal beregne og trække A-skat af.
 
A-skat
Den aconto-skat, en lønmodtagers arbejdsgiver skal beregne og tilbageholde ved lønudbetaling.
 
Afbildning, økonomisk
Afbildning af forhold og hændelser i forbindelse med erhvervsmæssig aktivitet ved deres økonomiske konsekvenser.
 
Afdrag på lån
Nedbringelse af gæld ved betaling til långiver.
 
Afdrag på udlån
Nedbringelse af tilgodehavende ved betaling fra låntager.
 
Afgang
Afhændelser og udrangeringer opgjort til anskaffelses- eller kostværdi.
 
Afkastningsgrad på samlede aktiver
Forrentning af samlet investering i virksomheden. Afkastningsgraden beregnes som årsresultatet før renter og ekstraordinære poster i pct. af balancesummen.
 
Afskrivning, straks
Resultatførsel af et indkøbt anlægsgodes anskaffelsessum straks ved modtagelsen.
 
Afskrivning, systematisk
Resultatførsel af vurderet værdiforringelse af et anlægsgode ved normalt slid og forældelse i en regnskabsperiode.
Se også: Lineær afskrivning og Saldo afskrivning.
 
Afskrivningsgrundlag Til top
Den værdi et anlægsaktiv skal nedreguleres med i løbet af det pågældende anlægsgodes resterende brugstid.
 
Afsætning
En periodes salg opgjort i mængde.
 
Akkumulerede afskrivninger
Systematiske afskrivninger for et anlægsgode akkumuleret over dets hidtidige brugstid.
 
Akkumulerede nedskrivninger
Nedskrivninger for et anlægsgode akkumuleret over dets hidtidige brugstid.
 
Akkumulerede opskrivninger
Opskrivninger for et anlægsgode akkumuleret over dets hidtidige brugstid.
 
Aktieselskab
Erhvervsdrivende selskab, hvis deltagere alene hæfter for selskabets forpligtelser med deres indskud.
 
Aktiv
Økonomisk afbildning af en beholdning eller et tilgodehavende ved værdien.
Se også: Anlægsaktiver og Omsætningsaktiver.
 
Aktivering af omkostninger
Ressourceforbrug, som forventes senere at kunne udnyttes lønsomt, bogført som aktiv med værdien af forbruget.
 
Aktivering af varers anskaffelsessum
Modtagelse af indkøbte varer bogført som forøgelse af varebeholdningens værdi med varernes anskaffelsesværdi.
 
Aktivkonti
Balancekonti til registrering af værdien af beholdninger eller tilgodehavender.
 
AM-bidrag Til top
Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat), der medgår til dækning af statens udgifter på arbejdsmarkedet, fx. dagpenge og aktivering.
 
AM-indkomst
Den indkomst, AM-bidrag og SP-bidrag skal beregnes af.
 
Anlægsaktiver
Værdi af goder anskaffet med henblik på længerevarende brug eller besiddelse samt værdi af langfristede tilgodehavender.
 
Anlægsgoder
Goder anskaffet med henblik på længerevarende brug eller besiddelse samt langfristede tilgodehavender.
 
Anskaffelsesomkostninger
Værdi af ressourceforbrug medgået ved anskaffelse af en beholdning, fx. til hjemtagelse og klargøring.
 
Anskaffelsesværdi
Købssum excl. moms tillagt eventuelle anskaffelsesomkostninger.
 
Anvendt regnskabspraksis
De regnsskabsprincipper, som er anvendt ved et årsregnskabs udarbejdelse.
 
ASP
"Application Service Provider" er en virksomhed, som varetager den daglige drift af andres IT-systemer.
 
ATP-bidrag
Lønmodtagers og arbejdsgivers bidrag til ATP-fonden.
 
 

B

Til top
B2B
"Business To Business" er handel mellem virksomheder.
 
B2C
"Business To Customer" er handel mellem en virksomhed og en slutkunde (forbruger).
 
Balance på beretningsform
Virksomhedens økonomiske stilling på et givet tidspunkt vist i en enkeltkolonne-opstilling af aktiver og passiver sluttende med virksomhedens egenkapital.
 
Balance på kontoform
Virksomhedens økonomiske stilling på et givet tidspunkt vist i en dobbeltkolonne-opstilling af aktiver og passiver.
 
Balancekonti
Aktivkonti og passivkonti.
 
Balancesum
Summen af alle aktiver = summen af alle passiver.
 
Beholdninger
Virksomhedens faste ejendom(me) og rørlige ejendele, herunder rede penge.
 
Beretningsform
Se: Balance på beretningsform.
 
Bidragsmetoden
eller "Dækningbidragsopstillingen" er en variant af resultatopgørelsen, hvori værdien af ressourceforbrug medgået til virksomhedens hovedaktivitet opdeles i en del, der vedrører opretholdelse af kapacitetsgrundlaget for aktiviteten (Faste omkostninger), og en del, som skyldes selve aktiviteten (Variable omkostninger).
 
Bogføring
Se: Dobbelt bogholderi.
 
Bogføringskunsten
Fraværet af et egentligt forståelsesgrundlag har forlenet det dobbelte bogholderi med en vis gådefuldhed, som i tidens løb har givet sig kuriøse udslag herunder den opfattelse, at bogføring efter princippet skulle være en slags kunstudfoldelse.
 
Bogføringens hellige gral
". . . den ene, generelle regel, der er anvendelig for alle transaktioner." (J.G.C. Jackson).
 
Bogholderi
Se: Dobbelt bogholderi.
 
Bruttoresultat
For handelsvirksomhed: Nettoomsætning fratrukket vareforbrug.
For fremstillingsvirksomhed: Nettoomsætning fratrukket produktionsomkostninger.
 
 

C

Til top
Creditering
Postering på en kontos creditside.
 
Creditnota
Korrigerende grundbilag til tidligere fremsendt faktura, fx. for returnering af allerede fakturerede varer eller prisnedslag på sådanne varer.
 
Creditsaldo
Saldo på en konto, hvis creditsum overstiger dens debetsum.
 
Creditside
Højre side af en konto.
 
Creditsum
Sum af posteringerne på en kontos creditside.
 
CRM
"Customer Relationship Management" er en forretningsstrategi med det formål at opbygge langsigtede kunderelationer gennem kendskab til individuelle behov og præferencer.
 
CTI
"Computer Telephony Integration" er et system, som sørger for, at kundens data vises i ERP-systemet hos den sælger, kunden stilles om til, når han ringer til salgsafdelingen. Skærmbilledet indeholder alle relevante oplysninger om kunden, såsom tidligere køb, restancer etc.
 
 

D

Til top
Debetsaldo
Saldo på en konto, hvis debetsum overstiger dens creditsum.
 
Debetside
Venstre side af en konto.
 
Debitering
Postering på en kontos debetside.
 
Debitor
Firma eller person, der skylder virksomheden penge.
 
Debetsum
Sum af posteringerne på en kontos debetside.
 
Dividende
Beløb til fordeling mellem fordringshavere i et konkursbo eller årligt udbytte til fordeling mellem deltagere i et aktieselskab el. lign.
 
Dobbelt bogholderi
Registrering af forretningsmæssige hændelser, hvorved enhver hændelses økonomiske konsekvenser posteres med lige store samlede debiteringer og crediteringer.
 
Driftsomkostninger
Værdi af ressourceforbrug medgået til virksomhedens drift.
 
Driftsregnskab
Se: Resultatopgørelse.
 
Driftsøkonomi
Læren om den enkelte virksomheds økonomi (i modsætning til fx. nationaløkonomi).
 
Dækningsbidrag
Forskellen mellem virksomhedens nettoomsætning og de dertil medgåede variable omkostninger, jfr. Bidragsmetoden.
 
Dækningsbidragmodellen
Se: Bidragsmetoden.
 
Dækningsgrad
Dækningsbidraget i pct. af nettoomsætningen.
 
 

E

Til top
Effekt, transaktionstrøms
Se: Transaktionstrøms effekt.
 
Effektværdi, transaktionstrøms
Se: Transaktionsstrøms effektværdi.
 
Efterposteringer
Fx. postering af bilag fremkommet efter bogholderiets afslutning, korrektion af eventuelle fejlposteringer, periodeafgrænsnings-posteringer, overførsel af hjælpekontis saldi til hovedkonti m.v.
 
Egenkapital
Ejerindeståendet i en virksomhed.
 
Ejerindestående
Ejerindeståendet i en virksomhed bestemmes som værdien af dens beholdninger og tilgodehavender fratrukket værdien af dens gæld og hensættelser.
 
Ejer-synsvinkel
Virksomhedens økonomiske struktur set "udefra", som ejeren vil gøre det (i modsætning til Virksomheds-synsvinkel).
 
Eksternt bilag
Grundbilag modtaget fra, eller sendt til omverdenen (fx. købs- og salgsfakturaer, creditnotaer, kvitteringer for ind- og udbetalinger m.v.).
 
Ekstraordinære poster
Poster, som ikke vedrører virksomhedens ordinære drift eller dens finansieringsforhold.
 
Enkelttransaktion
Økonomisk afbildning af en udveksling mellem virksomheden og omverdenen, fx. køb eller salg af en maskine, hvis fulde økonomiske konsekvenser kan gøres op ved udvekslingstidspunktet uafhængigt af andre hændelser.
 
ERP
"Enterprise Resource Planning" kaldes også administrative systemer, forretningssystemer, virksomhedssystemer eller økonomistyringssystemer.
ERP-systemer er administrations- og informationssystemer, som håndterer forretningsprocesser inden for økonomistyring, logistikstyring, projektstyring og produktionsstyring.
ERP-systemer er integrerede systemer, så data kun skal vedligeholdes ét sted. Dermed er informationerne tilgængelige overalt i systemet. Eksempelvis er lagerbeholdningen tilgængelig både fra systemets lager- og finansdel.
 
 

F

Til top
Faktura
Specificeret regning, der sendes til kunden ved levering af varer eller efter præstering af tjenesteydelser.
 
Faste omkostninger
Værdi af ressourceforbrug medgået til opretholdelse af virksomhedens kapacitetsgrundlag for sin hovedaktivitet. Se: Bidragsmetoden.
 
Finansbogholderi
Bogholderi for hændelsers afregningsmæssige konsekvenser, d.v.s. ændringer i likvide beholdninger, tilgodehavender og gæld (i modsætning til virksomhedens varebogholderi).
 
Finansielle anlægsaktiver
Bogført værdi af langsigtede finansielle investeringer og langfristede tilgodehavender.
 
Finansielle transaktioner
Økonomisk afbildning af udvekslinger, som vedrører virksomhedens finansiering.
 
Finansiel transaktionstrøm
Virksomhedens finansielle transaktioner opfattet som led i en helhed.
 
Finansieringsanalyse
Opstilling af regnskabsårets økonomiske data til belysning af de ændringer i virksomhedens samlede kapitalbehov og samlede kapitaldækning, som har fundet sted i regnskabsåret.
 
Foliokonto
Indlånskonto i en bank, som indskyderen kan hæve på uden forudgående opsigelse.
 
Forbrug, transaktionstrøms
Se: Transaktionstrøms forbrug.
 
Fordelingskonti
Hjælpekonti til modpostering ved fordeling af en kontos saldo på flere konti.
 
Fordring, økonomisk
Se: Tilgodehavende.
 
Forsigtighedsprincippet
Årsregnskabets princip om, at passende forsigtighed skal udvises ved værdiansættelse af virksomhedens tilgodehavender og gæld og ved opgørelse af virksomhedens økonomiske resultat.
 
Forudbetaling
Hel eller delvis betaling inden levering af bestilte varer eller ydelser.
 
Forudbetalte omkostninger
Omkostninger forudbetalt for næste regnskabsperiode, fx. forsikringspræmier, abonnementer og huslejer.
 
Fremmedkapital
Kapital stillet til virksomhedens rådighed af fremmede finansieringskilder, såsom kreditforeninger, banker, leverandører, kunder m.fl.
 
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer
Beholdninger af ikke-solgte færdigvarer fremstillet i virksomheden og af indkøbte handelsvarer færdige til videresalg.
 
 

G

Til top
Girering
Overførsel af betalinger mellem konti (uden kontanter).
 
Girokonto
Balancekonto til girering af betalinger.
 
Going concern-princippet
Årsregnskabslovens princip om, at et årsregnskab - hvis ikke andet er oplyst - forudsættes aflagt for en virksomhed, der formodes at fortsætte sin drift i en overskuelig fremtid.
 
Goodwill
Forskellen mellem overtagelsessummen for en bestående virksomhed og de overtagne aktiver.
 
Grundbilag
Bogføringsbilag, der dokumenterer indtrufne hændelser med økonomiske konsekvenser for virksomheden, fx. fakturaer, creditnotaer, materialerekvisitioner, arbejdssedler m.v.
 
Gæld
Beløb, der skal udredes efter indgået forpligtelse.
 
 

H

Til top
Hemmelige reserver
Værdier i virksomheden, som ikke kan aflæses af regnskabet.
 
Henlæggelser
Forskellen mellem virksomhedens totale egenkapital og den indskudte kapital.
 
Hensættelser
Økonomiske forpligtelser, hvis endelige værdi eller forfaldstidspunkt ikke er fastlagt på balancetidspunktet.
 
Hændelser
Begivenheder med økonomiske konsekvenser for virksomheden.
 
 

I

Til top
Identitet, matematisk
En ligning, der er sand for alle tilladte værdier af den variable. Konteringer i det dobbelte bogholderi er matematisk set opstilling af identiteter.
 
Immaterielle anlægsaktiver
Bogført værdi af mere "uhåndgribelige" goder, der forventes at have værdiskabende potentiale for virksomheden gennem flere år, som vil overstige afskrivningerne på de tilhørende aktiver.
 
Indgående moms
Se: Købsmoms.
 
Indregning af perioderesultat i balancen
Årsregnskabets resultatopgørelse er i princippet en underopgørelse til balancen, og årsresultatet skal medregnes i denne for at få balance.
 
Indtjeningsevne
Virksomhedens evne til at præstere overskud.
 
Indtægt
Det dobbelte bogholderis økonomiske afbildning af et driftsmæssigt salg.
 
Indtægtskonti
Resultatkonti til registrering af indtægter.
 
Indtægtsreduktion
Korrektion til bogført indtægt, fx. i forbindelse med returnering af solgte varer og afgivne prisnedslag.
 
Insolvens
Manglende evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser.
 
Internt bilag
Grundbilag udfærdiget i virksomheden, fx. lønafregninger, materialerekvisitioner, arbejdssedler m.v.
 
 

J

Til top
- - -
 
 

K

Til top
Kassebeholdning
Virksomhedens beholdning af kontanter og checks.
 
Kassedifference
Forskellen mellem optalt og bogført kassebeholdning.
 
Kassekonto
Balancekonto til bogføring af kassebeholdning.
 
Kassekredit
Bankkredit, på hvilken der kan trækkes op til et forud aftalt lånebeløb.
 
Kassekreditkonto
Balancekonto til registrering af kassekredit.
 
Kasserabat
Se: Kontantrabat.
 
Kasserapport
Registrering af dagens indbetalinger til, og udbetalinger fra kassen samt af overførsler til og fra bank og giro.
 
Kasseregnskab
Virksomheder, der modtager eller foretager kontante betalinger, skal føre et særligt kasseregnskab.
 
Kontantrabat
Rabat, der ydes ved kontant betaling eller ved betaling inden en vis frist.
 
Kontering Til top
Registrering på konti af forholds og hændelsers indvirkning på virksomhedens økonomiske stilling.
 
Konteringsforskrift
Konteringer i det dobbelte bogholderi kan opdeles i 4 kategorier med hver sin konteringsforskrift:
Primoposteringer, enkelttransaktioner, transaktionstrømme og reguleringer.
 
Kontinuitetsprincippet
Årsregnskabslovens princip om, at der skal være kontinuitet i virksomhedens regnskabsaflæggelse fra år til år, hvad angår regnskabets form, indhold og værdiansættelsesmetoder.
 
Konto
Register for en enkelt økonomisk størrelse opdelt i en debetside og en creditside.
 
Kontoform
Se: Balance på kontoform.
 
Kontoplan
Oversigt over samtlige konti i et bogholderi.
 
Kontoramme
Oversigt over en kontoplans hovedgrupper af konti.
 
Kontrolsporet
Registreringerne i det dobbelte bogholderi og det tilhørende bilagsmateriale skal indeholde nødvendige oplysninger til dokumentation af registreringernes rigtighed.
 
Kortfristet gæld
Gæld, der forfalder inden for et år.
 
Kostværdi
Anskaffelsesværdi tillagt produktionsomkostninger.
 
Kredit
Betalingshenstand.
 
Kreditering
Se: Creditering.
 
Kreditnota
Se: Creditnota.
 
Kreditsaldo
Se: Creditsaldo.
 
Købsmoms
Benævnes også indgående moms. Merværdiafgift, som virksomheden afkræves af sine leverandører ved køb af momspligtige varer og ydelser.
 
 

L

Til top
Lagerregnskab
Se: Varebogholderi.
 
Langfristet gæld
Gæld, der forfalder senere end om et år.
 
Likvide beholdninger
Virksomhedens beholdning af kontante midler samt dens bank- og giroindeståender.
 
Likviditet
Virksomhedens betalingsevne.
 
Likviditetskonti
Virksomhedens kasse-, folio-, giro- og kassekreditkonti.
 
Likviditetsbeskrivelse
Opstilling af regnskabsårets økonomiske data til belysning af, hvordan virksomhedens drift, resultatudlodning, investerings- og finansieringsdispositioner har påvirket dens likvide beholdninger i regnskabsåret.
 
Lineær afskrivning
Afskrivningsmetode, hvorved et anlægsaktiv nedreguleres med en fast årlig værdi.
 
Luca Pacioli
Se: Pacioli, Luca.
 
Løn
Vederlag i penge, der udbetales for personligt arbejde i et ansættelsesforhold.
 
Lønindeholdelse
Arbejdsgivere kan blive pålagt at tilbageholde løn, provision og andet arbejdsvederlag til dækning af ansattes restancer til det offentlige.
 
Lønningsregnskab
Virksomhedens regnskab med, hvor meget den udbetaler i løn, hvor meget den trækker i AM-bidrag, SP-bidrag og A-skat, og hvordan disse beløb er beregnet.
 
 

M

Til top
Materielle anlægsaktiver
Bogført værdi af virksomhedens materielle kapacitetsgrundlag.
 
Merværdiafgift
Se: Moms.
 
Moms
En forbrugsafgift, der skal dækkes af slutforbrugerne i vare- eller ydelseskæder.
Se også: Købsmoms og Salgsmoms.
 
Momsafregning
Efter udløbet af hver momsperiode, der afhænger af virksomhedens omsætning, skal med Told & Skat afregnes forskellen mellem salgsmoms, som virksomheden har afkrævet sine kunder, og købsmoms, som den selv er blevet afkrævet af sine leverandører.
 
Momssats
Den procentdel af en momspligtig vares eller ydelses salgspris, der skal opkræves i merværdiafgift ved salget.
 
Momstilsvar
Det beløb, der afregnes med Told & Skat ved momsafregning.
 
Morarente
Forhalingsrente, som kan pålægges en skyldner, der ikke rettidigt har opfyldt sine forpligtelser.
 
MPS
"Materiale Produktion Styring".
 
 

N

Til top
Nedskrivning
Nedregulering af et aktiv, som er blevet lavere end bogført af uforudsete omstændigheder, der ikke kan antages at være forbigående.
 
Noter
Uddybende information til regnskabets enkelte poster.
 
Numerisk værdi
Talværdi uden hensyn til fortegn.
 
 

O

Til top
OCR
"Optical Character Recognition" Optisk TegnGenkendelse bruges blandt andet til maskinel aflæsning nederst på giroindbetalingskort (OCR-linien).
 
Omkostninger
Værdien af ressourceforbrug medgået til et vist formål, fx. afsætning af varer og fremstilling til lager.
 
Omsætning
En periodes afsætning opgjort på salgsprisniveau.
 
Omsætningsaktiver
Værdien af virksomhedens beholdninger, som ikke er anskaffet med henblik på vedvarende eje eller brug, samt værdien af kortfristede tilgodehavender.
 
Omsætningsvarer
Råvarer og hjælpematerialer til egen produktion eller handelsvarer til videresalg.
 
Opskrivning
Opregulering af et aktiv, som er blevet væsentligt og varigt forøget i forhold til den bogførte værdi.
 
Opskrivningshenlæggelser
Værdiforøgelser fremkommet ved opskrivning af aktiver skal modposteres på en særlig egenkapitalkonto for opskrivningshenlæggelser.
 
Overkurs ved emission
Beløb indbetalt som overkurs ved nytegning af aktier skal modposteres på en særlig konto under egenkapitalen.
 
 

P

Til top
 
Pacioli, Luca
Franciskaner-munk, der i 1494 udgav den første samlede beskrivelse af det dobbelte bogholderi.
 
Passiver
Værdien af virksomhedens forpligtelser.
 
Passivkonti
Balancekonti for værdi af forpligtelser.
 
Periodeafgrænsning
Afgrænsning af indtægter og udgifter til den regnskabsperiode, de vedrører - uanset betalingstidspunktet.
 
Periodeafgrænsningsposter
Balancekonti til brug ved periodeafgrænsning af "for meget" bogførte indtægter og udgifter i regnskabsperioden.
 
Perioderegnskab
Opgørelse af det økonomiske resultat af virksomhedens aktivitet i en regnskabsperiode og dens økonomiske stilling ved periodens afslutning.
 
Perioderesultat
Det økonomiske resultat af virksomhedens aktivitet i en regnskabsperiode.
 
Postering
Se: Kontering.
 
Primoaktiver
Virksomhedens aktiver ved en regnskabsperiodes begyndelse.
 
Primobalance
Virksomhedens balance ved en regnskabsperiodes begyndelse.
 
Primopassiver
Virksomhedens passiver ved en regnskabsperiodes begyndelse.
 
Primoposteringer
Kontering af primoværdierne af virksomhedens beholdninger, tilgodehavender, egenkapital, hensættelser og gæld ved en regnskabsperiodes begyndelse.
 
Produktionsomkostninger
Værdi af ressourceforbrug medgået til forarbejdning i virksomheden.
 
Prioritetsgæld
Lån optaget i realkreditinstitut mod sikkerhed i fast ejendom.
 
 

Q

Til top
- - -
 
 

R

Til top
Regnskabsanalyse
Bearbejdning af regnskabsdata med henblik på at få bedre indblik i virksomhedens økonomiske situation, end regnskabet umiddelbart giver.
 
Reguleringer
Afbildning af hændelser med økonomiske konsekvenser for virksomheden, som skyldes andet end udveksling med omverdenen.
Se: Afskrivning, Nedskrivning og Opskrivning.
 
Rentabilitet
Virksomhedens evne til at forrente den kapital, der anvendt i virksomheden.
 
Renteindtægt
Udbytte af udlånt kapital.
 
Renteudgift
Afgift af lånt kapital.
 
Reserver
Del af Henlæggelser.
 
Ressourceforbrug
Forbrug af varer og tjenesteydelser til et bestemt formål.
 
Resultatbidrag
Indtægter, udgifter, tab og vinding.
 
Resultatkonti
Indtægts-, udgifts-, tabs- og vindingskonti.
 
Resultatopgørelse
Opgørelse af det økonomiske resultat af virksomhedens aktivitet i en regnskabsperiode.
 
Råbalance
Dobbeltkolonne-opstilling af alle kontis debetsummer og creditsummer.
 
Råvarer og hjælpematerialer
Virksomhedens beholdninger af råvarer og hjælpematerialer.
 
 

S

Til top
Saldering
Udligning af en kontos saldo.
 
Saldo
En kontos bidrag til virksomhedens økonomiske stilling. Se også: Creditsaldo og Debetsaldo.
 
Saldobalance
Dobbeltkolonne-opstilling af alle kontis debetsaldi og creditsaldi.
 
Saldoafskrivning
Afskrivningsmetode, hvorved et anlægsaktiv hvert år nedreguleres med en fast procentdel af saldoen på aktivets konto inden årets afskrivning.
 
Salgsmoms
Benævnes også udgående moms. Merværdiafgift, som virksomheden afkræver sine kunder ved salg af momspligtige varer og ydelser.
 
SCM
"Supply Chain Management" vedrører styring af produktionsprocessen. Her har virksomheden på den ene side leverandørerne, der skal kunne levere på det rette tidspunkt, og på den anden side kunderne, som skal modtage de producerede varer i tide. SCM rummer en vis automatisering af processerne.
 
Selskabskapital
Summen af samtlige aktiers pålydende.
 
SME
"Small and Middlesized Enterprises", altså små og mellemstore virksomheder.
 
Soliditet
Virksomhedens evne til at holde långivere og kreditorer skadesløse i tilfælde af modgang.
 
Solvens Til top
Betalingsevne.
 
SP-bidrag
Bidrag til Den Særlige Pensionsopsparing, en tvungen individuel opsparingsordning. SP-bidrag beregnes ud fra AM-indkomsten.
 
SRM
"Supplier Relationship Management" omhandler forholdet mellem virksomheden og leverandørerne.
 
Status
Se: Balance på beretningsform eller Balance på kontoform.
 
Stillingsforbedring
Forbedring af virksomhedens økonomiske stilling.
 
Stillingsforringelse
Forringelse af virksomhedens økonomiske stilling.
 
Straksafskrivning
Se: Afskrivning, straks.
 
Stykomkostninger
Se: Variable omkostninger.
 
Systematisk afskrivning
Se: Afskrivning, systematisk.
 
 

T

Til top
Tab
Endeligt opgjort resultatbidrag, der reducerer virksomhedens perioderesultat.
 
Tabskonti
Resultatkonti for tab.
 
Tabsreduktion
Reduktion af bogført tab.
 
Tilgang
Beholdnings værdistigning ved tilkøb og forbedringer opgjort til anskaffelses- eller kostværdi.
 
Tilgodehavende
Beløb, der skal modtages efter indgået aftale.
 
Transaktioner
Økonomisk afbildning af virksomhedens udvekslinger med omverdenen, fx. af varer, tjenesteydelser eller betalinger.
 
Transaktionssporet
Alle registreringer i det dobbelte bogholderi skal kunne følges frem til årsregnskabets poster; omvendt skal de enkelte regnskabsposter kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat.
 
Transaktionstrøm
Virksomhedens transaktioner af en vis type opfattet som led i en helhed.
 
Transaktionstrøms effekt
En transaktionstrøms afsætning og eventuelle fremstilling til lager.
 
Transaktionstrøms effektværdi
Værdien af en transaktionstrøms effekt.
 
Transaktionstrøms forbrug
Ressourceforbrug medgået til opnåelse af en transaktionstrøms effekt.
 
Transaktionstrøms omkostninger
Værdien af ressourceforbrug medgået til opnåelse af en transaktionstrøms effekt.
 
 

U

Til top
Udgifter
Det dobbelte bogholderis økonomiske afbildning af driftsmæssige køb.
 
Udgiftskonti
Resultatkonti til registrering af udgifter.
 
Udgiftsreduktioner
Korrektion til bogførte udgifter, fx. i forbindelse med returnering af indkøbte varer og opnåede prisnedslag.
 
Udgående moms
Se: Salgsmoms.
 
Udvekslinger
Virksomhedens udvekslinger med omverdenen, fx. af varer, tjenesteydelser, betalinger, tilgodehavender og gældsforpligtelser.
 
Ukurante varer
Varer, der ikke kan sælges til normal pris.
 
Ultimoaktiver
Virksomhedens aktiver ved en regnskabsperiodes afslutning.
 
Ultimobalance
Virksomhedens balance ved en regnskabsperiodes afslutning.
 
Ultimopassiver
Virksomhedens passiver ved en regnskabsperiodes afslutning.
 
 

V

Til top
Varebeholdninger
I handelsvirksomhed:  Varer til videresalg.
I fremstillingsvirksomhed:  Råvarer og hjælpematerialer, varer under fremstilling, fremstillede færdigvarer og handelsvarer.
 
Varebogholderi
Bogholderi for hændelsers leveringsmæssige konsekvenser, d.v.s. ændringer i varebeholdninger.
 
Varedebitorer
Kunder, som skylder virksomheden penge for modtagne varer.
 
Vareforbrug
Afsatte varer opgjort til anskaffelses- eller kostværdi.
 
Varekreditorer
Vareleverandører, som virksomheden skylder penge for modtagne varer.
 
Varelager
Virksomhedens varebeholdninger.
 
Varelageroptælling
Fysisk optælling af varebeholdninger ved regnskabsafslutning.
 
Varelagervurdering
Princip for vurdering af virksomhedens varebeholdninger, fx. FIFO-metoden eller Vejede gennemsnitspriser.
 
Vareregnskab
Se: Varebogholderi.
 
Varer under fremstilling Til top
Varer under forarbejdning til færdigvarer.
 
Variable omkostninger
Værdi af ressourceforbruget medgået til virksomhedens hovedaktivitet.
 
Vinding
Endeligt opgjort resultatbidrag, der forøger virksomhedens perioderesultat.
 
Vindingskonti
Resultatkonti for vinding.
 
Vindingsreduktion
Reduktion af bogført vinding.
 
Virksomhedens perioderesultat
Se: Perioderesultat.
 
Virksomhedens økonomiske stilling
Se: Økonomisk stilling for en virksomhed.
 
Virksomheds-synsvinkel
Virksomhedens økonomiske struktur set "indefra", som en ansat direktør vil gøre det (i modsætning til Ejer-synsvinkel).
 
Værdibegrebet
Økonomi handler ikke om penge i betydningen betalingsmidler, men om værdier, som distraherende nok måles i penge.
 
 

X

Til top
- - -
 
 

Y

Til top
Ydelse
Tjenesteydelse.
 
 

Z

Til top
- - -
 
 

Æ

Til top
- - -
 
 

Ø

Til top
Økonomisk afbildning
Se: Afbildning, økonomisk.
 
Økonomisk stilling for en virksomhed
En virksomheds økonomiske stilling forbedres af værdien af dens beholdninger og tilgodehavender. Stillingen forringes af værdien af dens gæld, hensættelser og egenkapital.
 
Økonomistyring
Styret udnyttelse af de ressourcer, der står til rådighed for en erhvervsmæssig aktivitet, med henblik på at opfylde en økonomisk målsætning for denne.
 
 

Å

Til top
Åbningsbalance
Se: Primobalance.
 
Åbningsposteringer
Se: Primoposteringer.
 
Årsafslutning
Afslutning af bogholderiet ved regnskabsperiodens afslutning.
 
Årsberetning
Verbal redegørelse til supplering af årsregnskabet.
 
Årsregnskab
Opgørelse af virksomhedens økonomiske resultat for det afsluttede regnskabsår og økonomiske stilling ved årets udløb.
 
   

Version 4.0

Til forside    Udskriv denne side

©   VIBER.
1998, 2002

  Download demo-version af KonteringsGuide  

Kontakt os

 Produkter
KonteringsGuide
Forstå økonomistyring
Forstå virksomheds-
regnskab
Kursus
Bestilling
Bliv forhandler
 Software
Download demo
Registrering
 Support
FAQ   (? og svar)
Support / Fejlmelding
 Diverse
Forside
TANTALUS-modellen
Formelsamling
Økonomisk ordliste
Citater om økonomi
Kontakt os
Hvem er vi
Nyhedsbrev
chart.dk