Formelsamling - en samling af virksomhedsøkonomiske formler

1.  Omsætning
2.  Produktionsomkostninger
3.  Kapacitetsomkostninger
4.  Indtjeningsevne og produktivitet
5.  Rentabilitet
6.  Finansiering og investering
7.  Lager- og produktionstider
8.  Kredittider
 

1.  Omsætning

Eksportandel af nettoomsætningen =
 
Hjemmemarkedsandel af nettoomsætningen =
 
Årsomsætning pr. medarbejder =
 
 

2.  Produktionsomkostninger

Til top
Lønandel i direkte produktionsomkostninger =
 
Materialeandel i direkte produktionsomkostninger =
 
Diverse-andel i direkte produktionsomkostninger =
 
Forholdet mellem antal indirekte og direkte arbejdstimer =
 
Direkte lønudgifters andel af samlede udgifter til arbejdsløn =
 
Indirekte lønudgifters andel af samlede udgifter til arbejdsløn =
 
Gennemsnitlig direkte bruttotimeløn =
 
Gennemsnitlig indirekte bruttotimeløn =
 
 

3.  Kapacitetsomkostninger

Til top
Kontante kapacitetsomkostningers andel af de samlede kapacitetsomkostninger =
 
Af- og nedskrivningers andel af de samlede kapacitetsomkostninger =
 
 

4.  Indtjeningsevne og produktivitet

Til top
Dækningsgrad 1 =
Dækningsgrad 1 udtrykker hvor stor en del af nettoomsætningen, der resterer til dækning af øvrige omkostninger samt til hovedaktivitetens resultat efter afholdelse af direkte produktionsomkostninger.
 
Dækningsgrad 2 =
Dækningsgrad 2 udtrykker det samme som Dækningsgrad 1, blot efter afholdelse af samtlige variable omkostninger.
 
Dækningsbidrag 2 per medarbejder =
 
Kapacitetsgrad =
Kapacitetsgraden er udtryk for lønsomheden i den kapacitetsindsats, som har været til rådighed i perioden.
 
Værditilvækst ved ordinær drift i pct. af modsvarende ressourceforbrug =
 
Værditilvækst ved ordinær drift i pct. af personaleomkostninger ialt =
 
Værditilvækst ved ordinær drift per medarbejder =
 
Nulpunktsomsætning =
Nulpunktsomsætningen er den nettoomsætning, som ved given Dækningsgrad 2 lige netop kan dække summen af variable omkostninger, samlede kapacitetsomkostninger samt nettorentebyrde og lignende.
 
Sikkerhedsmargen =
Sikkerhedsmargenen angiver, med hvor mange procent nettoomsætningen efter omstændighederne kan mindskes ved det foreliggende kapacitetsgrundlag, eller hvor meget den skal øges, før driften lige netop kan dække variable omkostninger, samlede kapacitetsomkostninger samt nettorentebyrde og lignende.
 
Driftsmæssig løftestang-effekt =
Dette nøgletal angiver den procentuelle ændring i resultat af hovedaktivitet ved 1% ændring i nettoomsætningen under forudsætning af konstante kapacitetsomkostninger og konstant Dækningsgrad 2. Den driftsmæssige løftestang-effekt er et indirekte udtryk for hovedaktivitetens omkostningsstruktur. Stor løftestang-effekt er ensbetydende med mulighed for stor resultatforbedring ved omsætningsforøgelse men jo også med risiko for stor resultatforringelse ved fald i omsætningen.
 
 

5.  Rentabilitet

Til top
Ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital, som er udtrykt ved aktivsummen.
 
Afkastningsgrad på samlede aktiver =
Denne afkastningsgrad udtrykker forrentning af samlet investering i virksomheden ved ordinært og finansielt resultat excl. renter af gæld.
 
Afkastningsgrad på driftens aktiver =
Driftsmæssigt afkast målt på driftens aktiver alene uden hensyn til, om disse aktiver er egen- eller fremmedfinansieret ("erhvervsøkonomisk rentabilitet").

En sammenligningsværdi for afkastningsgrad er opnåelig forrentning ved langfristet, passiv investering.

 
Overskudsgrad =
Overskudsgraden er et mål for den økonomiske effektivitet i virksomhedens ordinære drift udtrykt ved, hvor stor en procentdel af nettoomsætningen, der bliver til økonomisk resultat.
 
Driftsaktivernes omsætningshastighed =
Omsætningshastigheden for driftens aktivmasse belyser virksomhedens evne til at skabe omsætning med den givne investering i driften, d.v.s. graden af tilpasning mellem omsætning og investering.
 
Sammenhængen mellem afkastningsgrad, overskudsgrad og omsætningshastighed af driftens aktiver:
Afkastningsgrad på driftens aktiver =
 
Egenkapitalens forrentningsprocent =
Forrentning af egenkapitalen (før skat) ved periodens resultat excl. ekstraordinære poster ("privatøkonomisk rentabilitet"). Bør overstige forrentningen af alternative, mere sikre investeringer med en passende risikopræmie.
 
Finansiel løftestang-effekt ved den aktuelle afkastningsgrad =
Finansiel løftestang-effekt angiver procentuel ændring i egenkapitalens forrentningsprocent ved 1% ændring i resultat før gældsrenter og lignende ved den aktuelle afkastningsgrad på samlede aktiver. Nøgletallet er et indirekte udtryk for virksomhedens finansieringssammensætning. Stor finansiel løftestang-effekt betyder stor forbedring i egenkapitalens forrentning ved resultatforbedring, men jo også stor forringelse ved resultatforringelse.
 
Regnskabsmæssig kursværdi af selskabskapital =
Teoretisk kursværdi af virksomhedens selskabskapital baseret på egenkapitalens ultimostørrelse (benævnes også "indre kursværdi").
 
Price/Earning-værdien =
P/E-værdien for et selskab udtrykker børsfolks vurdering selskabets aktier.
 
Kurs/indre værdi-forholdet =
K/I-forholdet er et andet mål for børsens vurdering af virksomheden.
 
Udbytteprocent =
Deklareret udbytte for en periode i procent af selskabskapitalen ved periodens udløb.
 
 

6.  Finansiering og investering

Til top
Egenkapitalandel =
Egenkapitalandelen angiver hvor stor en del af virksomhedens formue, der er finansieret med egenkapital, eller hvor meget aktiverne kan falde, før egenkapitalen vil være tabt. Egenkapitalandelen er et udtryk for virksomhedens soliditet.
 
Fremmedkapitalandel =
Fremmedkapitalandelen angiver, hvor stor del af formuen, som er finansieret med fremmedkapital (og hensættelser), og er således et udtryk for den finansielle risiko, virksomheden er undergivet, idet fremmedkapitalen har krav på kontante ydelser, også når virksomheden går dårligt.
 
Gennemsnitlig rentefod for fremmedkapital =
 
Udloddet andel af hovedaktivitetens indtjening =
Den andel af indtjeningsbidraget, som i perioden er udbetalt til virksomhedens ejere og til samfundshusholdningen.
 
Selvfinansieringsandel af hovedaktivitetens indtjening =
Den del af indtjeningsbidraget, der resterer til virksomhedens konsolidering efter udlodning.
 
Selvfinansieringsgrad =
Selvfinansiering med indtjente midler i pct. af periodens samlede kapitaldækning.
 
Opsparingsgrad =
Konsolideringen i perioden i pct. af periodens samlede kapitalanvendelse.
 
Selvfinansieret andel af nettoinvestering i driften =
Den del af årets nettoinvestering i driftsaktiviteten, som har kunnet finansieres med periodens indtjening efter udlodning.
 
Aktivitetsbestemt investering i procent af Dækningsbidrag 1 =
Aktivitetsbestemt pengebinding i varebeholdninger og kundekredit per 100 Kr indtjent Dækningsbidrag 1.
 
Gennemsnitlig investering per medarbejder =
 
 

7.  Lager- og produktionstider

Til top
Gennemsnitlig lagertid for råvarer og hjælpemidler =
 
Gennemsnitlig lagertid for varer under fremstilling =
Det er her forudsat, at produktionsomkostningerne i nævneren foruden ressourceforbruget medgået til realisering af nettoomsætningen også rummer forbruget til igangværende arbejder for fremmed regning:
 
Gennemsnitlig lagertid for færdigvarer =
 
Gennemsnitlig lagertid for samtlige varer under ét =
 
Hver af ovenstående lagertider kan omregnes til omsætningshastigheder efter udtrykket:
Omsætningshastighed =
 
Gennemsnitlig gennemløbstid fra råvaremodtagelse til færdigvarelevering =
 
 

8.  Kredittider

Til top
Gennemsnitlig kredittid hos leverandører =
Leverandørkredittiden udtrykker virksomhedens gennemsnitlige betalingssædvane, hvis alle varer tænkes købt på kredit og belagt med samme merværdiafgift.
 
Gennemsnitlig kredittid til kunder =
Kundekredittiden viser "gennemsnits-kundens" betalingssædvane, hvis alle varer og tjenesteydelser tænkes solgt på kredit og alle indenlanske salg belagt med samme merværdiafgift.
 
Hver af kredittiderne kan også omregnes til omsætningshastigheder efter udtrykket:
Omsætningshastighed =
 

Version 4.0

Til forside    Udskriv denne side

©   VIBER.
1998, 2002

  Download demo-version af KonteringsGuide  

Kontakt os

 Produkter
KonteringsGuide
Forstå økonomistyring
Forstå virksomheds-
regnskab
Kursus
Bestilling
Bliv forhandler
 Software
Download demo
Registrering
 Support
FAQ   (? og svar)
Support / Fejlmelding
 Diverse
Forside
TANTALUS-modellen
Formelsamling
Økonomisk ordliste
Citater om økonomi
Kontakt os
Hvem er vi
Nyhedsbrev
chart.dk